SEASAME SHRIMP MAYONNAISE

SEASAME SHRIMP MAYONNAISE
กุ้งมายองเนส